Regulamin portalu www.sommplus.pl

SPIS TREŚCI:

1. Przepisy ogólne
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną
3. Zasady korzystania z portalu
4. Zasady odpowiedzialności
5. Prawa autorskie oraz prawa pokrewne
6. Procedura reklamacji
7. Postanowienia końcowe

Art. 1
Przepisy ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa:
1.1.1. najważniejsze zasady funkcjonowania portalu internetowego www.sommplus.pl;
1.1.2. reguły korzystania z oferowanych za jego pośrednictwem funkcjonalności;
1.1.3. główne zasady odpowiedzialności;
1.1.4. działanie praw autorskich oraz praw pokrewnych;
1.1.5. procedurę zgłaszania problemów.
1.2. Użyte w Regulaminie pojęcia i terminy należy rozumieć następująco:
1.2.1. Portal – portal internetowy www.sommplus.pl
1.2.2. Administrator – podmiot kierujący działaniem Portalu, decydujący o sposobie jego funkcjonowania oraz kierunkach rozwoju tj. FHU Jarosław Pochłopień, ul. Grunwaldzka 21, 87-100 Toruń, NIP 956 185 63 70
1.2.3. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Portalu oraz oferowanych za jego pośrednictwem funkcjonalności;
1.2.4. Partner – podmiot współpracujący z Portalem (np. w zakresie dostarczania użytkownikom określonych treści);
1.2.5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Art. 2
Usługi świadczone drogą elektroniczną

2.1. W ramach portalu dostępne są następujące funkcjonalności, do których można uzyskać dostęp drogą elektroniczną: Formularz Kontaktowy, Moduł komentarzy, Newsletter.
2.2. Wszystkie wskazane usługi mają charakter nieodpłatny. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zrezygnować ze wskazanych usług bez ponoszenia kosztów.
2.3. Usługa Formularz kontaktowy służy ułatwianiu komunikacji pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem.
2.4. Moduł komentarzy to usługa, która umożliwia Użytkownikowi, publikację indywidualnych wypowiedzi dotyczących widocznych w Portalu treści.
2.5. W ramach usługi Newslettera, Użytkownik może wyrazić zgodę, na cykliczne otrzymywanie na podany adres e-mail informacje o aktualnościach.

Art. 3
Zasady korzystania z Portalu

3.1. Jeżeli w odniesieniu do danej usługi lub funkcji, wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, korzystanie z Portalu ma charakter nieodpłatny.
3.2. W Portalu publikowane są treści informacyjne oraz reklamowe.
3.3. Widoczne w Portalu treści reklamowe pochodzić będą od Partnerów lub będą miały charakter własny.
3.4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym. W celu prawidłowego korzystania z Portalu wymagane są:
3.4.1. połączenie z siecią Internet,
3.4.2. przeglądarka internetowa:
3.4.2.1. Google Chrome w wersji 64 lub wyższej,
3.4.2.2. Mozilla Firefox w wersji 58 lub wyższej,
3.4.2.3. Opera w wersji 51 lub wyższej,
3.4.2.4. Microsoft Edge w wersji 41 lub wyższej,
3.4.2.5. Safari w wersji 11 lub wyższej,
3.5. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
3.6. obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,
3.7. włączona obsługa JavaScript,
3.8. zainstalowany system operacyjny iOS (wersja 10.0 lub nowsza) lub Android (wersja 6.0 lub nowsza) w przypadku korzystania ze Sklepu internetowego za pomocą urządzenia mobilnego (np. typu smartphone lub tablet).
3.9. Użytkownik ma prawo zamieszczania indywidualnych opinii dotyczących opublikowanych treści. Opinie mogą być wyrażane w postaci komentarzy. Komentarze można wprowadzać w wyznaczonych ku temu miejscach.
3.10. Każdy Użytkownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do tworzonego przez Administratora newslettera. Warunkiem przystąpienia jest podanie prawidłowego i aktualnego adresu e-mail.

Art. 4
Zasady odpowiedzialności

4.1. Użytkownik powinien korzystać z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
4.2. Na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
4.3. Użytkownik powinien powstrzymać się od dostarczania (np. w komentarzach) treści o charakterze bezprawnym.
4.4. W szczególności, Użytkownik powinien powstrzymać się od:
4.4.1. popierania radykalnych poglądów i zachowań, w szczególności o charakterze dyskryminującym (bez względu na przyczynę dyskryminacji);
4.4.2. zamieszczania treści wulgarnych (w powszechnym tego słowa rozumieniu);
4.4.3. podejmowania działań sprzecznych ze społecznymi normami, dobrymi obyczajami;
4.4.4. publikowania wystąpień nawołujących lub zachęcających do spożywania alkoholu, narkotyków, wyrobów tytoniowych lub innych podobnych substancji;
4.4.5. upubliczniania treści naruszających cudze dobra osobiste (w tym wizerunek osób trzecich);
4.4.6. podejmowania nieuzgodnionej z Administratorem działalności reklamowej (lub innej pokrewnej);
4.4.7. nieuzgodnionego z Administratorem testowania Portalu pod kątem zabezpieczeń technicznych i informatycznych;
4.4.8. zamieszczania odnośników do stron naruszających reguły określone w niniejszym paragrafie.
4.5. Korzystając z Portalu użytkownik powinien respektować obowiązujące przepisy dotyczące praw autorskich oraz własności intelektualnej.
4.6. W przypadku naruszenia reguł określonych w niniejszym paragrafie, Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zarówno na gruncie karnym, jak i cywilnym. W szczególności, Użytkownik może odpowiadać za naruszenie praw, dóbr lub wolności podmiotów trzecich.
4.7. Administrator dokładać będzie wszelkiej możliwej staranności, by korzystanie z Portalu odbywało się w sposób bezpieczny. Administrator nie może jednak przyjąć na siebie odpowiedzialności za ewentualne ryzyka, charakterystyczne dla korzystania z sieci Internet (takie jak działanie złośliwego oprogramowania, przestępcze działania osób trzecich i inne).
4.8. Administrator uniemożliwi dostęp do treści o bezprawnym charakterze:
4.8.1. po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia
lub
4.8.2. po uzyskaniu wiarygodnej wiadomości na ten temat.
4.9. Z tego powodu prosimy o informowanie Administratora o wszelkich przypadkach nadużyć lub naruszeń Regulaminu. Prosimy o kierowanie informacji na adres e-mail: sklep@sommplus.pl

Art. 5
Prawa autorskie oraz prawa pokrewne

5.1. Treści zawarte w Portalu (w tym nade wszystko utwory, znaki towarowe, bazy danych) podlegają ochronie prawnej. Ochrona ta wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:
5.1.1. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
5.1.2. ustawie o własności przemysłowej;
5.1.3. ustawie o ochronie baz danych;
5.1.4. ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
5.2. Prawa do wyżej wskazanych treści przysługują odpowiednio Administratorowi bądź jego Parterom.
5.3. Sam fakt korzystania z Portalu nie powoduje przeniesienia na Użytkowników jakichkolwiek praw lub licencji dla treści objętych ochroną prawną.

Art. 6
Procedura reklamacji

6.1. Każdy Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Portalu.
6.2. Zalecamy, by reklamacje były kierowane na adres e-mail: sklep@sommplus.pl
6.3. W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zalecamy, by zgłoszenie zawierało:
6.3.1. dane identyfikujące zgłaszającego;
6.3.2. opis problemu (czas, częstotliwość występowania, skutki);
6.3.3. oczekiwany sposób rozwiązania.
6.4. Administrator rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
6.5. Informujemy, że Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych form rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
6.6. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
6.6.1. Wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
6.6.2. Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu;
6.6.3. Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
6.6.4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a Konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

Art. 7
Postanowienia końcowe

7.1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników zostały zawarte w dokumencie Polityka Prywatności, który jest dostępny pod adresem: https://sommplus.pl/polityka-prywatnosci/
7.2. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Portalu.
7.3. O zmianie Regulaminu, Użytkownicy będą informowani na stronach Portalu.
7.4. Wszelkie pytania, wnioski i uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu prosimy kierować na adres e-mail: sklep@sommplus.pl